Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op 13 juli 2018

Employer Brand Insights BV hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

Employer Brand Insights BV
Peppelkade 64A
3992 AK HOUTEN
The Netherlands
Kamer van Koophandel: 56689691
BTW nummer: NL852263727B01

Employer Brand Insights en Doorsight zijn geregistreerde handelsnamen van Employer Brand Insights BV.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden.

De Vennootschap(pen):
Employer Brand Insights BV, vanaf nu EBI.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Gebruikers:
Gebruikers in de breedste zin van het woord die een door EBI aangeboden dienst gebruiken en/of indien van toepassing een persoonlijk profiel (account) hebben aangemaakt en deze middels een eigen online pagina en persoonlijke accountgegevens beheren.

Respondenten:
Gebruikers in de breedste zin van het woord die periodiek deelnemen aan vragenlijsten die door EBI in opdracht van Opdrachtgever zijn uitgezet.

Diensten:
Een door EBI aangeboden dienst, zoals het versturen van enkele vragen tot uitgebreidere vragenlijsten aan gebruikers voor het opmaken van rapportages, het Doorsight dashboard voor werkgevers met daarin statistieken, trends, key performance indicators, matchdata en indien beschikbaar voorspellende data. Daarnaast hanteert EBI de volgende specifieke namen voor enkele van haar diensten:

Employer Brand Scan

Sites:
De door EBI op Internet verzorgde en voor gebruikers toegankelijke sites op domeinen www.doorsight.nl, www.doorsight.com en www.employerbrandinsights.com.

Partner:
Derde partij die gebruik maakt van de diensten van EBI in de eigen dienstverlening waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) staffing agencies, (HR) adviesbureaus, softwareleveranciers.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door EBI aangeboden Diensten, voor de levering waarvan EBI en Opdrachtgever een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen EBI en Opdrachtgever.

2.2
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

2.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EBI en/of Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
EBI heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Sites en via e-mail aan Opdrachtgever of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.6
EBI heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, afgenomen Diensten, danwel teksten daarvoor, of anderszins te weigeren. Zonder uitputtend te zijn, kunnen tot de redenen om Diensten, dan wel teksten t.b.v. communicatie-uitingen te weigeren zijn: teksten, uitingen, afbeeldingen, advertenties of anderszins welke naar gangbare opvattingen in strijd zijn met de goede smaak of met de opvattingen hierover in het maatschappelijk verkeer.

2.7
Voor Opdrachtgevers die gebruik maken van de technologie of diensten van EBI geldt dat er aanvullend op deze Algemene Voorwaarden specifieke overeenkomsten worden afgesloten tussen Partner en EBI, zoals: Data-uitwisselingsovereenkomsten of Verwerkersovereenkomsten.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen van EBI zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. EBI heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.2
De overeenkomst met EBI is definitief zodra de offerte met daarin een overzicht van de bestelde Diensten door Opdrachtgever (mondeling) of via e-mail voor akkoord is gegeven dan wel via de daartoe geëigende bestelpagina op de Sites door Opdrachtgever is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen, start, betaling en automatische verlenging van abonnement

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW. EBI behoudt zich het recht voor de prijzen te verhogen en zal de Opdrachtgever daar tijdig en voorafgaand aan de abonnementsverlenging over informeren via e-mail.

4.2
De ingangsdatum van de door de Opdrachtgever afgesloten dienst start op de dag dat EBI de voorbereidende werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft afgerond of niet later dan 60 dagen na de bevestiging (zie artikel 3.2) van de offerte. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.

4.3
EBI brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur (al of niet toonbaar op de aan de opdrachtgever toegewezen internetpagina). De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De door EBI gehanteerde betaaltermijn op haar facturen bedraagt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal EBI het recht hebben de uitvoering van diensten op te schorten of te beëindigen wegens wanbetaling, zonder dat Opdrachtgever recht kan doen gelden op enige vergoeding of compensatie daarvoor.

4.5
EBI is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens EBI bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat EBI tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

4.6
EBI factureert direct 100% van de overeengekomen Dienst(en) gerekend vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Ongeacht de overeengekomen contractduur.

4.7
Om de continuïteit van dienstverlening te borgen worden de afgenomen Diensten worden automatisch verlengd. Indien Opdrachtgever de Dienst(en) wenst te stoppen of te beëindigen dan kan dit tot uiterlijk 2 maanden (60 dagen) voor de afloop van de desbetreffende contract of abonnementsperiode. Opdrachtgever dient dit schriftelijk (e-mail is voldoende) kenbaar te maken aan EBI. Hiervoor kan Opdrachtgever contact opnemen met EBI via e-mail via de bij haar bekende contactpersoon.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1
Doorsight is een product van EBI. Rapportage en/of data van EBI geeft een indicatie van de ervaringen en verwachtingen van medewerkers over het werkgeverschap van de opdrachtgever. Subjectiviteit speelt een rol bij de interpretatie en het gebruik van resultaten. De betrouwbaarheid is sterk afhankelijk van interpretatie, motivatie, zelf-bewustzijn en de eerlijkheid waarmee de gebruiker en indien van toepassing de Opdrachtgever de vragen hebben beantwoord. EBI accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het gebruik of de consequenties daarvan door Opdrachtgever of Partner.

5.2
De totale aansprakelijkheid van EBI wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan EBI verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.3
De aansprakelijkheid van EBI voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 5.2 is uitgesloten.

5.4
EBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Sites en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen.

Artikel 6 Beëindiging

6.1
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

6.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen abonnementsgelden zijn gehouden.

6.3
EBI kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. EBI zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen abonnementsgelden zijn gehouden.

6.4
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij EBI ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die EBI voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7 Overmacht

7.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van EBI.

7.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 120 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Diensten, producten en materialen, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij EBI of haar licentiegevers. Voor zover Opdrachtgever EBI ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst voorziet van materialen waarop derden rechten kunnen doen gelden, vrijwaart Opdrachtgever EBI tegen elke rechtsvordering uit hoofde daarvan.

8.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om (delen van) Diensten van EBI te kopiëren, na te (laten) maken en/of bouwen.

Artikel 9 Bescherming Persoonsgegevens en Privacy Statement

9.1
EBI handelt conform de eisen die de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en zoals die van toepassing zijn per 25 mei 2018. EBI is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage in Nederland.

9.2
EBI hanteert een Privacy Statement voor het gebruik van de Sites en zijn Diensten. Het meest actuele Privacy Statement is terug te vinden op https://www.employerbrandinsights.com/privacy-statement/.

Artikel 10 Onderhoud

EBI is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Sites het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door EBI te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens EBI ontstaat.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1
De overeenkomst tussen EBI en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.

11.2
De geschillen welke tussen EBI en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door EBI met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht in Nederland.

Laden..