Privacy Statement Employer Brand Insights BV

Laatst aangepast op 25 februari 2019

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Employer Brand Insights BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Employer Brand Insights BV handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Employer Brand Insights BV?

Employer Brand Insights BV (verder te noemen EBI BV) is een BV, gevestigd en kantoorhoudende te Houten ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56689691. Doorsight is een handelsnaam van Employer Brand Insights BV.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Gebruik van onze diensten
Op de website van EBI BV kunt u bekijken welke diensten EBI BV aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om, indien van toepassing, (een van) de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functiegroep
 • dienstjaren
 • afdelingsnaam
 • medewerker ID

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm
 • bedrijfsnaam
 • factuuradres
 • postcode en plaats
 • e-mailadres

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

Online demonstratie
Op de website kunt u zich inschrijven voor een online demonstratie (demo of webinar) met betrekking tot de diensten van EBI BV. Om u daarvoor aan te kunnen melden, vraagt EBI BV uw voor- en achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer.

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de supportfunctie op de website of survey, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EBI BV of die van een derde partij, conform AVG wetgeving.

Automatisch gegenereerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten waarbij we gebruik maken van IP-anonimisering. Er wordt door ons geen informatie over uw website gebruik met andere partners of derden gedeeld.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, als opdrachtgever van Employer Brand Insights BV of als gebruiker via de opdrachtgever van een van de diensten van Employer Brand Insights:

 • Om het gebruik van de website of online surveys van EBI BV mogelijk te maken;
 • Om de verkregen informatie te verwerken, analyseren en geanonimiseerd te presenteren in de Doorsight applicatie.
 • Om gebruik van de diensten van EBI BV aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EBI BV

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op EBI BV rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

EBI BV wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal EBI BV dat aan u laten weten. Ook kan EBI BV u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van EBI BV willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door middel van een afmeldlink in het bericht.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan EBI BV in verband met de diensten van EBI BV, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden anders dan de directe opdrachtgever van EBI BV en behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

EBI BV kan uw gegevens aan derden verstrekken, voor zover u zelf uitdrukkelijk daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan EBI BV derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) EBI BV. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van EBI BV zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan EBI BV uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van EBI BV verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. EBI BV heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door EBI BV worden verwerkt. EBI BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoe lang bewaart EBI BV persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers EBI BV of die van een derde partij. EBI BV maakt uitsluitend gebruik van servers in de EU.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

EBI BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe EBI BV deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met support@doorsight.nl

7. Cookies

Via deze website kan EBI BV gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij EBI BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar support@doorsight.nl. EBI BV zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat EBI BV uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. EBI BV zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien EBI BV uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar support@doorsight.nl.

9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van EBI BV en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Vragen en feedback

EBI BV controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via support@doorsight.nl of een brief sturen naar: Employer Brand Insights BV, Peppelkade 64A, 3992 AK te Houten in Nederland.

Laden..